top of page

Er jeres arbejdsplads klar på de nye krav til whistleblowerordninger?

Opdateret: 10. apr.

Opdateret den 10. april 2024

Den 17. december 2021 trådte den nye lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft.

Alle offentlige og private virksomheder med 50 eller flere ansatte skal fremover etablere whistleblowerordninger og foranstaltninger til at håndhæve disse.


Private virksomheder med 50-249 ansatte havde en overgangsperiode på to år fra ikrafttrædelsesdatoen til at forberede sig på kravene til at etablere en intern whistleblowerordning. Disse krav har været gældende siden den 17. december 2023.


Loven har til formål at implementere EU-parlamentets og Rådets whistleblowerdirektiv. Direktivet udspringer af offentlighedens interesse i at alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser kommer frem i lyset. Dette gøres ved at beskytte ansatte og andre personer, med arbejdsrelaterede aktiviteter, mod blandt andet repressalier og ansættelsesretlige sanktioner i forbindelse med deres indberetninger efter loven.


Hvad er en whistleblower?

Loven beskriver en whistleblower, som en fysisk person, som indberetter eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og er omfattet af lovens beskrevne persongrupper.


Hvilke krav stilles til arbejdsgivere?

Som arbejdsgiver, skal I sikre jer følgende:

  • Adgang til indberetning: De ansatte skal have nødvendig adgang til at indberette overtrædelser gennem en whistleblowerordning.

  • Håndtering af indberetninger: Arbejdsgiverne skal følge nøje krav til håndtering af indberetningerne og indføre passende procedurer*.

  • Informere de ansatte: Arbejdsgiverne skal informere de ansatte om whistleblowerordningen og dens brug.

  • Upartisk person eller afdeling: En upartisk person eller afdeling skal udpeges til at varetage ordningen.

  • Dokumentation: Skriftlig dokumentation for etablering og procedurer for whistleblowerordningen skal opbevares.

  • Registrering af indberetninger: Der skal tages hensyn til tavshedspligt.

*Passende procedurer til håndtering af indberetningerne

  1. Whistleblowerordningen skal udformes, etableres og drives på sådan en måde, at den sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand nævnt i indberetningen og forhindrer uautoriseret adgang dertil.

  2. Inden 7 dage efter modtagelse af indberetningen, skal whistlebloweren modtage bekræftelse på modtagelse af indberetningen.

  3. Der skal omhyggeligt følges op på indberetninger.

  4. Feedback til whistlebloweren skal være modtaget hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.

Hvad sker der, hvis I ikke følger loven?

Hvis loven ikke bliver efterlevet, kan virksomheden risikere bødestraf, strafansvar og godtgørelse til medarbejderne. Hvis en medarbejder er blevet opsagt/bortvist i strid med loven, kan opsigelsen også som udgangspunkt ugyldiggøres.


Har I spørgsmål til ovenstående eller konkret brug for hjælp til at komme i gang med processerne, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk, og vi hjælper jer videre. I kan tage udgangspunkt i vores skabelon til intern klagebehandlingspolitik her: Whistleblowerordning - intern klagebehandlingspolitik | RNL Law ApS.


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page