top of page

Whistleblowerordninger: Er jeres arbejdsplads klar til de nye krav?

Fra den 17. december 2021 træder den nye lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft.

Alle offentlige og private virksomheder med 50 eller flere ansatte skal fremover etablere whistleblowerordninger og foranstaltninger til at håndhæve disse.


Private virksomheder med 50-249 ansatte har dog indtil 17. december 2023 at forberede sig på kravene til at etablere en intern whistleblowerordning.


Loven har til formål at implementere EU-parlamentets og Rådets whistleblowerdirektiv. Direktivet udspringer af offentlighedens interesse i at alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser kommer frem i lyset. Dette gøres ved at beskytte ansatte og andre personer, med arbejdsrelaterede aktiviteter, mod blandt andet repressalier og ansættelsesretlige sanktioner i forbindelse med deres indberetninger efter loven.


Hvad er en whistleblower?

Loven beskriver en whistleblower, som en fysisk person, som indberetter eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og er omfattet af lovens beskrevne persongrupper.


Hvilke krav stilles til arbejdsgivere?

Som arbejdsgiver, skal I sikre jer følgende:

 1. At de ansatte har den nødvendige adgang til at indberette om oplysninger om overtrædelser.

 2. Dette skal gøres gennem en whistleblowerordning, som skal muliggøre skriftlig eller mundtlig indberetning (eller begge dele).

 3. Følge de nøje krav til håndteringen af indberetningerne, og indføre passende procedurer til dette (se afsnittet nedenfor).

 4. Informere de ansatte om whistleblowerordningen samt, hvordan den skal bruges.

 5. Udpege en upartisk person eller afdeling at varetage ordningen.

 6. Opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for whistleblowerordningen.

 7. Registrere indberetninger (hensyn til tavshedspligt skal tages).

Passende procedurer til håndtering af indberetningerne

 1. Whistleblowerordningen skal udformes, etableres og drives på sådan en måde, at den sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand nævnt i indberetningen og forhindrer uautoriseret adgang dertil.

 2. Inden 7 dage efter modtagelse af indberetningen, skal whistlebloweren modtage bekræftelse på modtagelse af indberetningen.

 3. Der skal omhyggeligt følges op på indberetninger.

 4. Feedback til whistlebloweren skal være modtaget hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.

Hvad sker der, hvis I ikke følger loven?

Hvis loven ikke bliver efterlevet, kan virksomheden risikere bødestraf, strafansvar og godtgørelse til medarbejderne. Hvis en medarbejder er blevet opsagt/bortvist i strid med loven, kan opsigelsen også som udgangspunkt ugyldiggøres.


Har I spørgsmål til ovenstående eller konkret brug for hjælp til at komme i gang med processerne, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk, og vi hjælper jer videre.

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page