top of page

Krav til ansættelsesaftalen/-beviset (ansættelseskontrakten)

Opdateret: 2. feb.

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår trådte i kraft 1. juli 2023. Læs med her og bliv opdateret på de nye krav, og hvordan I håndterer ansættelsesbevis fra både før og efter 1. juli 2023. Desuden kan I købe vores opdaterede standardskabeloner - med eller uden juridisk rådgivning.


Køb vores nye standardskabeloner for funktionærer her: gør-det-selv: Funktionær ansættelseskontrakt/ansættelsesaftale skabelon | RNL Law ApS
De nye regler gældende for ansættelser fra den 1. juli 2023

Når du skal ansætte en medarbejder til i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger, og den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, skal medarbejderen have en ansættelsesaftale. Her kan du se, hvilke oplysninger, skal fremgå af aftalen:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren arbejder på forskellige steder eller kan vælge sit arbejdssted.

 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis det ikke er tidsubegrænset.

 6. Identitet på brugervirksomheden for vikaransatte, når den er kendt.

 7. Varighed og vilkår for eventuel prøvetid.

 8. Varighed af lønmodtagerens ret til fravær med løn.

 9. Opsigelsesvarsler eller regler om opsigelse for lønmodtageren og arbejdsgiveren.

 10. Den gældende eller aftalte løn ved ansættelsesforholdets start, tillæg og andre løndele såsom pensionsbidrag, kost og logi. Oplysning om lønnens udbetalingsterminer.

 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor. Eventuelle ordninger for vagtændringer.

 12. Underretning, hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, om: a) Variabel tidsplan for arbejdet, antal garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde ud over de garanterede timer. b) Referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde. c) Minimumsvarslingsperiode før en arbejdsopgave påbegyndes og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven.

 13. Arbejdsgiverens eventuelle tilbud om ret til uddannelse.

 14. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet, herunder oplysning om parterne i overenskomsten, hvis den er indgået af parter uden for virksomheden.

 15. Identitet på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.

Oplysningerne skal gives skriftligt på en af følgende måder:

 1. Udleveres og fremsendes på papir.

 2. Fremsendes elektronisk, forudsat at oplysningerne er tilgængelige, kan lagres, udskrives, og der er dokumentation for fremsendelse eller modtagelse.

Oplysningerne i nr. 1-5, 7 og 10-12 skal gives til medarbejderen senest 7 kalenderdage efter at ansættelsen er påbegyndt. Oplysningerne i nr. 6, 8, 9 og 13-15 skal gives senest 1 måned efter ansættelsen er påbegyndt.


De gamle regler gældende for ansættelser før den 1. juli 2023

Har I ansat en medarbejder til i gennemsnit flere end 8 timer om ugen og med længere varighed end en måned fra før 1. juli 2023, skal medarbejderen have en ansættelsesaftale. Her kan du se, hvilke oplysninger, skal fremgå af aftalen. Oplysningerne skal gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt.


Uddrag af ansættelsesbevisloven:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

En arbejdsgiver skal kun udlevere eller supplere de dokumenter, der er omhandlet af de nye regler efter anmodning fra en lønmodtager, der allerede er ansat inden den 1. juli 2023. Anmodningen skal efterkommes, senest inden for 8 uger efter at den er fremsat.


Få jeres ansættelsesaftaler gennemgået hos os på rannva@rnllaw.dk, eller lad os hjælpe jer med at udarbejde jeres ansættelsesaftaler og sammen sikrer vi ordentlige forhold.

ansættelseskontrakt

28 visninger

Comments


bottom of page