top of page

Nye lovforslag - Folketingsåret 2023/24

Folketingsåret 2023/24 er skudt i gang.

Med i lovprogrammet for det nye Folketingsår er en række lovforslag, der vedrører arbejds- og ansættelsesretten.


I dette indlæg ridser vi kort op de relevante lovforslag indenfor arbejdslivet.


Oktober 2023


Forbedring af arbejdsskadesystemet og erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen

Et væsentligt lovforslag i oktober sigter mod at styrke og forbedre arbejdsskadesystemet. Dette vil ikke kun være til fordel for de tilskadekomne, men også for arbejdsgivere. Lovforslaget har til formål at sikre bedre opfølgning efter arbejdsskader, hvilket kan medvirke til at bringe flere medarbejdere tilbage på arbejdspladsen efter en skade. Det vil også medføre ændringer i arbejdsskadesikringsloven samt andre beskæftigelseslove, og det vil påvirke erstatningsansvarsloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Dette er en opfølgning på en bred politisk aftale fra september 2022.


Forenkling af ATP-Administrationen

Et andet vigtigt lovforslag fra oktober fokuserer på at forenkle administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dette vil reducere byrden for arbejdsgivere ved at sammenlægge ATP-bidrag med andre arbejdsgiverbidrag i en enkelt opkrævningsmodel. Der vil også være udvidede beføjelser til at fastsætte regler om modregning. Dette vil gøre det lettere for virksomheder at administrere deres bidrag og opfylde deres forpligtelser.


November 2023

Ændringer i ferie- og tilgodehavende feriemidler

I november vil der blive introduceret forslag til ændringer i loven om ferie og loven om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Dette vil påvirke arbejdsgivere ved at indføre bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge og fjerne kravet om årlig tilkendegivelse om tilbageholdelse af tilgodehavende feriemidler. Dette har til formål at reducere bureaukratiet for arbejdsgivere og forbedre processen for alle parter.


Implementering af EU-domstolens praksis om arbejdstidsregistrering

I kølvandet på EU-Domstolens afgørelser om arbejdstid vil der blive implementeret ændringer i dansk lovgivning. Dette vil medføre krav om registrering af arbejdstid og adgang til at fravige regler om maksimal ugentlig arbejdstid på visse områder. Dette vil have indflydelse på arbejdsgiveres forpligtelser vedrørende arbejdstidsregistrering og overholdelse af de nye regler.


Forbedret arbejdsmiljøindsats og social dumping

En vigtig ændring i november sigter mod at forbedre arbejdsmiljøindsatsen og bekæmpe social dumping. Dette vil omfatte forenkling af Arbejdstilsynets reaktionstyper og krav til arbejdsgivere i forhold til asbestprotokoller. Dette vil øge ansvarligheden for arbejdsgivere og sikre et sundere og sikrere arbejdsmiljø.


Januar 2024

Ekstra orlov til tvillingeforældre

Fra januar vil der blive foreslået at få indført 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre. Dette vil give arbejdsgivere mulighed for at imødekomme behovet for længere orlov for forældre, der har fået tvillinger. Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på disse ændringer og tilbyde den nødvendige fleksibilitet til medarbejdere i denne situation.


Februar 2024

Lempelse af regler for udlandsophold og kontanthjælp

I februar vil der blive foreslået ændringer for kontanthjælpsmodtagere vedrørende udlandsophold i EU/EØS-lande. Dette vil påvirke reglerne for dem, der modtager kontanthjælp, og arbejdsgivere bør være opmærksomme på de nye bestemmelser.


Ændringer i kontanthjælpssystemet og 37 timers arbejdspligt

I samme måned vil der blive indført ændringer i kontanthjælpssystemet, herunder en ny 37 timers arbejdspligt for borgere med integrationsbehov. Dette vil have indvirkning på arbejdsgivere, der beskæftiger kontanthjælpsmodtagere, da de skal være opmærksomme på de nye krav og regler.


Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler ved afskaffelse af helligdag

Lovforslaget i februar vil neutralisere virkningen på indkomstoverførsler som følge af afskaffelsen af store bededag. Dette vil påvirke den årlige regulering af indkomstoverførslerne, og arbejdsgivere skal være opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af denne ændring.


Friholdelse af indbetaling til aldersopsparing for indtægtsgrundlaget

Endelig vil der være ændringer vedrørende indbetaling til aldersopsparing og beregning af visse sociale ydelser. Dette vil påvirke ydelsesmodtagere og deres indkomstgrundlag og kan have indflydelse på arbejdsgiveres incitamenter til at tilbyde pensionsordninger.


I alt lover Folketingets lovprogram for 2023/2024 en række vigtige ændringer i lovgivningen, der vil påvirke arbejdsgivere. Det er afgørende for virksomheder at være opmærksomme på disse ændringer, så de kan tilpasse sig og overholde de nye regler og krav, samtidig med at de sikrer, at deres medarbejdere trives og har de nødvendige rettigheder og fordele.


Vi vil løbende holde jer opdateret om den relevante lovgivning, der bliver behandlet og vedtaget i Folketinget.


Ekstra materiale

20 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page