top of page

Fra 1. juli 2023: Nye regler for ansættelsesbevis og visse arbejdsvilkår

Opdateret: 24. jun. 2023

Nye ansættelseskontrakter for funktionærer er nu tilgængelige her med eller uden juridisk rådgivning: Ansættelseskontrakt/Ansættelsesaftale med op til 1 times juridisk rådgivning | RNL Law ApS (Gør-det-selv skabelon uden juridisk rådgivning: Funktionær ansættelseskontrakt/ansættelsesaftale skabelon | RNL Law ApS)


Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, som træder i kraft den 1. juli 2023. Baggrunden for lovforslaget er EU-direktivet om arbejdsvilkår, som har til formål at forbedre arbejdsvilkårene og skabe mere gennemsigtige ansættelsesforhold.


Hvad er nyt?

Lovforslaget er ment som en erstatning for den nuværende ansættelsesbevislov, men skal også ses som en udvidelse af den gældende ansættelsesbevislov.


De tidligere bestemmelser for hvilke oplysninger, arbejdsgiveren skal give ved ansættelsen, videreføres (se vores artikel herom her: Krav til ansættelsesaftalen/-beviset (rnllaw.dk)). Herudover henvises til en udvidet liste af oplysninger, som arbejdsgiveren skal give lønmodtageren. De vigtigste ændringer i lovforslaget inkluderer:

 • Udvidelse af oplysninger, som arbejdsgiveren skal give til medarbejderen ved ansættelsen.

 • Indførelse af generelle regler for prøvetid, herunder begrænsninger for længden og forlængelse af prøvetiden.

 • Krav om tilladelse til, at medarbejdere kan have sideløbende ansættelse under visse betingelser.

 • Krav om, at visse oplysninger skal gives senest 7 dage efter ansættelsesforholdets start.

 • Pligt for arbejdsgivere til at give ansættelsesbeviser til medarbejdere med en aftalt eller faktisk arbejdstid på mindst 3 timer om ugen over en periode på 4 uger.

 • Særlige oplysninger, der skal gives til vikaransatte, herunder oplysning om brugervirksomhedens identitet.

 • Angivelse af vilkår og varighed for prøvetid, som ikke må overstige 6 måneder (dette vil dog ikke berøre den gældende funktionærlovs bestemmelser for prøvetid).

 • Oplysninger om fravær med løn, ikke kun ferie med løn.

 • Oplysninger til medarbejdere med uforudsigeligt arbejdsmønster, herunder garanteret betaling og betaling for ekstra timer.

 • Oplysning om arbejdsgiverens uddannelsestilbud.

 • Særlige oplysninger, der skal gives, hvis medarbejdere skal udstationeres i udlandet i mere end 4 på hinanden følgende uger.

 • Oplysninger om vilkår for social sikring.

Overenskomstdækning

I dag reguleres de fleste materielle krav i Danmark i de enkelte overenskomster og nogle få love. Lovforslaget understreger, at overenskomster stadig kan indgås inden for lovens rammer. Virksomheder, der har tiltrådt en eller flere overenskomster, skal derfor fortsat forholde sig til disse.


Ændringer

Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om dette hurtigst muligt og senest på dagen, hvor ændringerne træder i kraft.


Søfarendes arbejdsforhold

Loven kommer ikke til at finde anvendelse på søfarendes arbejdsforhold på grund af deres særlige ansættelsesvilkår.

Hvis I har spørgsmål hertil, anbefaler vi at I kontakter os.


Lovens ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. juli 2023, og den gældende ansættelsesbevislov ophæves.


Hvad gør vi med eksisterende ansættelsesbevis/-aftaler?

I forhold til lønmodtagere, som allerede er ansat på ikrafttrædelsestidspunktet, bliver det alene nødvendigt at give yderligere oplysninger efter lovforslagets §§ 3-5, hvis den pågældende lønmodtager beder om det. Hvis lønmodtageren beder om det, skal arbejdsgiveren imødekomme dette senest 8 uger efter anmodning er fremsat.


Desuden bør nuværende ansættelsesbevis/-aftaler, som indeholder begrænsninger i forhold til sidebeskæftigelse rettes til. Dette kan gøres med et tillæg til eksisterende kontrakt, som vi sælger her: Tillæg til ansættelseskontrakt - bestemmelse om bibeskæftigelse ændret | RNL Law ApS. Hvis I herudover har brug for konkret rådgivning herom, så kontakt os gerne og få et tilbud.


Skabeloner til nye ansættelsesbeviser vil blive tilgængelige inden lovens ikrafttræden.


Lovforslaget


Skulle I have brug for konkret rådgivning, står vi klar på rannva@rnllaw.dk. Desuden vil vi opdatere vores skabelon til ansættelseskontrakter, så den afspejler de nye krav.

57 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page