top of page

Covid19: Trepartsaftale om sygedagpengerefusion og barselsdagpenge

Opdateret: 3. feb. 2022

Udgivet 24. november 2021, senest opdateret den 3. februar 2022

Opdatering 14. december 2021

Trepartsaftalen blev indarbejdet i et lovforslag, som blev fremsat i Folketinget og endeligt vedtaget den 9. december 2021. Loven træder i kraft den 16. december 2021, men vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021. I kan dermed fra den 16. december 2021 gøre brug af reglerne.


Den 23. november 2021 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter (FH, DA, AC, KL og Danske Regioner) yderligere en trepartsaftale, som skal gælde under coronakrisen.


Aftalen er gældende i relation til Covid19-forhold og indtil den 28. februar 2022.


Denne trepartsaftale kræver ligesom trepartsaftalen fra 12. november 2021 lovændring og søges hastebehandles i Folketinget, før den endelig træder i kraft.


Læs mere her om hvad de enkelte ordninger betyder for jeres arbejdsplads

  • Midlertidig udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige

Hvis en af jeres medarbejdere er blevet (dokumenteret) smittet med Covid19, har I som arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når I enten betaler sygedagpenge eller løn til medarbejderen. Arbejdsgiverperioden* er derfor suspenderet.


Personer, der har været i "nær kontakt" med en smittet er også omfattet, medmindre medarbejderen kan arbejde hjemmefra. Disse personer, skal gå i selvisolation og erklære på tro- og love, at de vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation.


Selvstændige har endvidere har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.


*Arbejdsgiverperioden er de første 30 kalenderdage af en medarbejders sygefravær, som arbejdsgiveren sædvanligvis hæfter for, når medarbejderen har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger før fraværet samt haft mindst 74 timer i løbet af de 8 uger.

  • Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19

Hvis jeres medarbejdere har børn, der bliver hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution (i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer) på grund af smitte med Covid19 eller et eller flere konkrete smittetilfælde, kan forældrene i stedet for at bruge barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage eller andre orlovsdage, få barselsdagpenge.


For barseldagpengeordningen gælder disse betingelser:

  1. Forældre med børn til og med 13 år.

  2. 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den gældende periode.

  3. Kun én forælder pr. hjemsendelsesdag.

  4. Beskæftigelseskravet for at modtage dagpenge skal være opfyldt.

  5. Gælder lønmodtagere i ansættelse og selvstændige.

  6. Ved samboende forældre, skal ingen af forældrene have mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering til pasning af barnet.

  7. At der ikke bliver udbetalt løn for de pågældende dage, eller afholdes ferie.

Herudover vil der være forskellige praktiske og formelle krav til tro- og love erklæringer og dokumentation.


Læs trepartsaftalen i følgende pdf: trepart_aftaletekst_coroa.pdf (bm.dk)


Hensigten er, at ordningerne skal gælde fra den 23. november 2021, og at parterne vil mødes i februar med henblik på at drøfte status på ordningen set i lyset af om Covid19 fortsat vurderes som en samfundskritisk sygdom.


Har I brug for hjælp med ovenstående, så kontakt os på rannva@rnllaw.dk.


Link til lovændringsforslaget som vedtaget,: Til lovforslag nr. L 98, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19) (ft.dk)17 visninger
bottom of page