top of page

Covid19: Trepartsaftale om arbejdsgivers adgang til at kræve forevisning af coronapas af de ansatte

Opdateret: 3. feb. 2022

Udgivet 17. november 2021 med sidste opdatering den 3. februar 2022


Opdatering 3. februar 2022

Pr. 1. februar 2022 er nedenstående ordning sat ud af brug.


Opdatering 26. november 2022

Aftalens indhold er den 25. november 2021 vedtaget som lov i Folketinget, og træder i kraft i dag den 26. november 2021 ved bekendtgørelse i Lovtidende.


I kraft af den stigende Covid19-smitte blev arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen den 12. november 2021 enige om at sikre arbejdsgiverne en lovmæssig adgang til at pålægge ansatte at vise gyldigt coronapas.


Hensynet bag aftalen er, at hurtigt og effektivt at sikre tryghed om smittesituationen og at bremse en eventuel smittespredning på arbejdspladserne.


Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blandt andet enige om, at genindførelse af arbejdsgivernes mulighed for at pålægge test og at indføre adgang til at kunne kræve, at ansatte viser coronapas skal gælde, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.


Regeringen anmoder Folketinget om at hastebehandle sagen med henblik på at indføre aftalens indhold i lovgivningen.


Opdatering den 24. november 2021

Lovforslaget, som blev fremsat i Folketinget den 18. november 2021, indeholder en række formelle krav til hvordan arbejdsgivere kan kræve visning af coronapas samt test for Covid19. Lovforslaget blev behandlet første gang 23. november 2021, og behandles 2. og 3. gang den 25. november 2021, og forventes, hvis vedtaget, at træde i kraft den 26. november 2021.


Krav til pålæg om at vise coronapas

  • Skriftlighed og begrundelse

Arbejdsgiveren skal skriftligt informere de pågældende ansatte om, og begrunde, at de vil blive pålagt at vise coronapas. Tilstrækkelig begrundelse kan være, at Covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Hvor det er relevant, skal informationen gå gennem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt samarbejdsudvalg, herudover skal samarbejdsudvalget skal høres.


Krav til pålæg om test

  • Skriftlighed og begrundelse

Arbejdsgiver skal skriftligt informere de berørte ansatte samt begrunde, at der vil blive pålagt test for Covid19.

Hvor det er relevant, skal informationen gå gennem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt samarbejdsudvalg, herudover skal samarbejdsudvalget skal høres.

  • Sagligt begrundet

Pålæg om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den pågældende virksomhed.

Hvis dette ikke er opfyldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

  • Krav om test og resultat

En arbejdsgiver kan kræve at en medarbejder snarest muligt lader sig teste for Covid19, og kan samtidigt pålægge at oplyse om resultatet af testen.

  • Hvis en medarbejder testes positiv

En arbejdsgiver kan pålægge en medarbejder hurtigst muligt at oplyse herom, hvis en medarbejder testes positiv, herunder om tidspunktet for testning.

Medarbejdere, der undlader at oplyse efter reglerne, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner (advarsel, suspendering, opsigelse m.v.)

  • Sædvanlig arbejdstid

Testen skal i videst muligt omfang udføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, ellers skal medarbejderen økonomisk kompenseres for tiden og rimelige udgifter forbundet hermed.

  • Betryggende måde

Testen skal udføres på en betryggende måde i overensstemmelse med de relevante myndigheders retningslinjer. Testen kan udføres på eller udenfor arbejdspladsen. Hvis medarbejderen ikke ønsker at blive testet af kolleger eller arbejdsgiver, kan medarbejderen testes udenfor arbejdspladsen, medmindre formålet med testen forspildes. Arbejdsgiver skal sikre, at hvis egne ansatte skal udføre test på kolleger m.v., at disse har de nødvendige kompetencer (behørigt uddannede) og anerkendte sundhedsfaglige standarder skal være opfyldt.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.


Fælles krav for test og at vise coronapas

  • Ansættelsesretlige sanktioner

Medarbejdere, der efter reglerne modsætter sig at vise coronapas eller at foretage en Covid19-test, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner (advarsel, suspendering, opsigelse m.v.), hvis medarbejderne er blevet skriftligt oplyst om disse konsekvenser i forvejen.


Hvad betyder det for jer som arbejdsgiver?

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, bør I allerede nu forberede de nødvendige informationsmeddelelser. Hvor det er relevant skal samarbejdsudvalg høres.


Vi bistår gerne med udarbejdelsen af informationsmeddelelsen, og har til lejligheden udarbejdet en blanket, som I kan købe her: Covid19 - Information til medarbejdere vedrørende coronapas og Covid19-test | RNL Law ApS.

Opdatering 14. december 2021

Foranstaltningerne skulle oprindeligt gælde til den 11. december 2021, men det blev af beskæftigelsesministeren besluttet at udskyde denne frist til den 5. februar 2022.

Ekstra materiale

Link til notatet: Notat (bm.dk)

Link til lovforslaget som vedtaget: Til lovforslag nr. L 94, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. (ft.dk)

*Kort definition: En trepartsaftale er en aftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter, eksempelvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening), FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), og regeringen, og vedrører angående større samfundsmæssige emner, der berører arbejdslivet.

46 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page