top of page

Barselsregler: Tjekliste til når jeres medarbejdere skal på barsel

Opdateret: 2. feb.

Udgivet den 25. januar 2022, opdateret 4. marts 2022

Opdatering

Lovforslaget som er nævnt i artiklen blev den 3. marts 2022 vedtaget i Folketinget og er gældende.


Jeres medarbejder har netop delt den glædelige nyhed med jer, at vedkommende skal være forælder. Hvordan skal I, som arbejdsgiver, forholde jer til den forestående barsel?


Nedenfor har vi lavet en tjekliste for, hvordan I planlægger tiden op til og under barslen, herunder dækning af opgaver og stillingerne i perioden.


I dag den 25. januar 2022 førstebehandles lovforslaget til ændring af barselsloven, som blev fremsat den 22. december 2021. Lovforslaget indeholder blandt andet en ligedeling af orlov samt en øget øremærket barsel til fædre/medmødre. Hvis vedtaget, vil dette blandt andet få betydning for børn født fra 2. august 2022. Vi vil holde jer løbende opdateret om lovbehandlingerne.


I dagens anledning har vi derfor lavet en oversigt over de gældende barselsperioder samt de forventeligt gældende perioder for børn født fra 2. august 2022. Vi vil opdatere jer om de øvrige bestemmelser, som først forventes at træde i kraft fra 2023 og 2024, når det bliver relevant.


Tjekliste

1. Gennemgå jeres barselspoltik

Hvis I ikke allerede har en barselspolitik, så er nu et godt tidspunkt at få udarbejdet en. Tjek jeres retningslinjer, og lav en konkret handleplan og opdatér kalenderen med vigtige datoer.


2. Hold møde med medarbejderen

Del jeres handleplan og barselspolitik med medarbejderen, herunder hvilke datoer I hver især skal være opmærksomme på. Drøft ønsker og planer, og oplys medarbejderen om rettigheder og pligter i forbindelse med den kommende barselsperiode.

Desuden bør I lave en plan med medarbejderen over hvilke opgaver, der skal varetages af kolleger, hvilke opgaver kan vente, og hvilke opgaver bør/kan afsluttes inden barslen.


3. Overvej rekruttering af barselsvikar

Afhængigt af virksomhedens sammensætning, længden af barsel og medarbejderens opgaver i øvrigt, bør I så tidligt som muligt overveje at ansætte en barselsvikar. Det kan også være en fordel at lave en periode med overlap, så overlevering af medarbejderens opgaver foregår så smidigt som muligt.


4. Løn, barselsdagpenge og refusion

Tjek at I er opdateret på reglerne for løn under barsel, samt hvilke aftaler I har med medarbejderen om løn under barsel. Undersøg barselsdagpengesatsen, og hvilke refusionsmuligheder I har. Når I udbetaler løn under barsel, kan I indberette orloven fra 1. fraværsdag. Refusion skal søges senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn. Får medarbejderen ikke løn under barsel, skal I indberette orloven fra 1. fraværsdag, så medarbejderen kan søge barselsdagpenge.


5. Inden medarbejderen vender tilbage på job

Det kan være en fordel at I, inden medarbejderen afslutter sin barsel, drøfter hvordan tilbagevenden til virksomheden skal foregå. Det kan være, at medarbejderen har brug for mere fleksible ordninger, eksempelvis i forbindelse med indkørsel i daginstitution eller andet. Barselsloven giver muligheder for forskellige aftaler i denne forbindelse.


Barselsperioder

Følgende skema er en oversigt over de forskellige barselsperioder:

Gældende regler

Fødende mødre

Fædre/medmødre

Adoptanter (ophold i udlandet for at hente barn)

Adoptanter (barn hentes hjem i Danmark)

Graviditetsorlov/(Adoptanter, hvis barn er i udlandet: Før formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt)

4 uger før forventet fødselstidspunkt

-

4 uger før modtagelse (kan forlænges indtil 4 uger mere, hvis forlængelse ikke kan tilregnes de kommende forældre)

1 uge, medmindre barnet allerede opholder sig hos de kommende forældre (kan forlænges indtil 1 uge mere, hvis forlængelse ikke kan tilregnes de kommende forældre)

Barselsorlov (og pligtorlov) indenfor de første 14 uger efter fødsel

2 uger efter fødsel (pligt til at holde orlov) + yderligere 12 uger

2 sammenhængende uger

14 uger til deling (med undtagelse af 2 uger, der holdes samtidigt)

14 uger til deling (med undtagelse af 2 uger, der holdes samtidigt)

Forældreorlov (efter 14 uger fra) fødsel

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

Gældende fra 2. august 2022 (hvis lovforslaget bliver vedtaget)

Graviditetsorlov/(Adoptanter, hvis barn er i udlandet: Før formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt)

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Barselsorlov (og pligtorlov) indenfor de første 10 uger efter fødsel

2 uger efter fødsel (pligt til at holde orlov) + yderligere 8 uger, som kan overdrages, hvis eks. en beskæftiget mor går på arbejde fuld tid

Uændret

6 uger hver, som bortset fra 2 sammenhængende uger, ikke kan afholdes samtidigt (2 uger øremærket hver forælder)

6 uger hver, som bortset fra 2 sammenhængende uger, ikke kan afholdes samtidigt (2 uger øremærket hver forælder)

Forældreorlov (efter 10 uger fra fødsel og indtil 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse)

14 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

22 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

18 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

18 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

Særligt for ikke-samboende forældre eller soloforældre

For så vidt angår forældreorlov til forældre, der ikke bor sammen eller familier med kun én forælder (soloforældre), lægges 13 uger oveni forældreorloven til den forælder, som barnet bor hos. Hvis denne forælder har eneforældremyndigheden over barnet, har forælderen herudover ret til yderligere 9 uger. Den anden forælder får 9 uger i alt (svarende til den øremærkede orlov).


Underretning, udskydelse, hospitalsindlæggelse, indtrædelse, overdragelse af uger m.v.

Herudover gælder forskellige andre bestemmelser i forhold til hvornår arbejdsgiver skal underrettes om orlov, eller rettigheder til udskydelse, hospitalsindlæggelse, indtrædelse i den anden forælders orlov, overdragelse af uger, ændringer samt retten til barselsdagpenge, løn i forbindelse med barsel m.v., hvilket kan rådgives om i konkrete sager.


Vær opmærksomme på overenskomstforhold

Hvis I har tiltrådt en overenskomst, kan der i de enkelte overenskomster være yderligere regler for barsel, som I skal tage højde for.


Hvis I har spørgsmål til ovenstående, til barselsreglerne i øvrigt, eller behøver hjælp til at udarbejde en barselspolitik, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk.


barselsregler

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page