top of page

Barselsregler: Tjekliste til når jeres medarbejdere skal på barsel

Opdateret: 15. apr.

Udgivet den 25. januar 2022, senest opdateret 15. april 2024

For tvillinger født fra 1. maj 2024 får forældrene yderligere 26 ugers fravær tilsammen.


Jeres medarbejder har netop delt den glædelige nyhed med jer, at vedkommende skal være forælder. Hvordan skal I, som arbejdsgiver, forholde jer til den forestående barsel?


Den 3. marts 2022 blev lovforslaget til ændring af barselsloven vedtaget i Folketinget - der er efterfølgende vedtaget yderligere enkelte ændringer. Loven inkluderer blandt andet en ligedeling af orlov samt en øget øremærket barsel til fædre/medmødre. Ændringerne har betydning for børn født fra 2. august 2022.


Nedenfor har vi udarbejdet en tjekliste til planlægning af perioden op til og under barslen, herunder dækning af opgaver og stillinger i denne periode.


Vi har for overblikkets skyld endvidere udarbejdet en oversigt over de gældende barselsperioder for børn født både før og fra 2. august 2022.


Tjekliste

1. Gennemgå jeres barselspoltik

Hvis I ikke allerede har en barselspolitik, så er nu et godt tidspunkt at få udarbejdet en. Tjek jeres retningslinjer, og lav en konkret handleplan og opdatér kalenderen med vigtige datoer.


2. Hold møde med medarbejderen

Del jeres handleplan og barselspolitik med medarbejderen, herunder hvilke datoer I hver især skal være opmærksomme på. Drøft ønsker og planer, og oplys medarbejderen om rettigheder og pligter i forbindelse med den kommende barselsperiode.

Desuden bør I lave en plan med medarbejderen over hvilke opgaver, der skal varetages af kolleger, hvilke opgaver kan vente, og hvilke opgaver bør/kan afsluttes inden barslen.


3. Overvej rekruttering af barselsvikar

Afhængigt af virksomhedens sammensætning, længden af barsel og medarbejderens opgaver i øvrigt, bør I så tidligt som muligt overveje at ansætte en barselsvikar. Det kan også være en fordel at lave en periode med overlap, så overlevering af medarbejderens opgaver foregår så smidigt som muligt.


4. Løn, barselsdagpenge og refusion

Tjek at I er opdateret på reglerne for løn under barsel, samt hvilke aftaler I har med medarbejderen om løn under barsel. Undersøg barselsdagpengesatsen, og hvilke refusionsmuligheder I har. Når I udbetaler løn under barsel, kan I indberette orloven fra 1. fraværsdag. Refusion skal søges senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn. Får medarbejderen ikke løn under barsel, skal I indberette orloven fra 1. fraværsdag, så medarbejderen kan søge barselsdagpenge.


5. Inden medarbejderen vender tilbage på job

Det kan være en fordel at I, inden medarbejderen afslutter sin barsel, drøfter hvordan tilbagevenden til virksomheden skal foregå. Det kan være, at medarbejderen har brug for mere fleksible ordninger, eksempelvis i forbindelse med indkørsel i daginstitution eller andet. Barselsloven giver muligheder for forskellige aftaler i denne forbindelse.


Barselsperioder

Følgende skema er en oversigt over de forskellige barselsperioder:

Gældende regler for børn født før 2. august 2022

Fødende mødre

Fædre/med-mødre

Adoptanter (ophold i udlandet for at hente barn)

Adoptanter (barn hentes hjem i Danmark)

*Soloforældre (nye regler for børn født fra 1. januar 2024)

Sociale forældre (børn født fra 1. januar 2024)

Graviditetsorlov/(Adoptanter, hvis barn er i udlandet: Før formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt)

4 uger før forventet fødselstidspunkt

-

4 uger før modtagelse (kan forlænges indtil 4 uger mere, hvis forlængelse ikke kan tilregnes de kommende forældre)

1 uge, medmindre barnet allerede opholder sig hos de kommende forældre (kan forlænges indtil 1 uge mere, hvis forlængelse ikke kan tilregnes de kommende forældre)

Følger de almindelige barselsregler

-

Barselsorlov (og pligtorlov) indenfor de første 14 uger efter fødsel

2 uger efter fødsel (pligt til at holde orlov) + yderligere 12 uger

2 sammenhængende uger

14 uger til deling (med undtagelse af 2 uger, der holdes samtidigt)

14 uger til deling (med undtagelse af 2 uger, der holdes samtidigt)

Følger de almindelige barselsregler

--

Forældreorlov (efter 14 uger fra) fødsel

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

32 uger med ret til forlængelse op til 40 uger (beskæftigede medarbejdere op til 46 uger)

Følger de almindelige barselsregler

-

Gældende regler for børn født den 2. august 2022 eller senereGraviditetsorlov/(Adoptanter, hvis barn er i udlandet: Før formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt)

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Følger de almindelige barselsregler

-

Barselsorlov (og pligtorlov) indenfor de første 10 uger efter fødsel

2 uger efter fødsel (pligt til at holde orlov) + yderligere 8 uger, som kan overdrages, hvis eks. en beskæftiget mor går på arbejde fuld tid

2 uger øremærket

6 uger hver, som bortset fra 2 sammenhængende uger, ikke kan afholdes samtidigt (2 uger øremærket hver forælder)

6 uger hver, som bortset fra 2 sammenhængende uger, ikke kan afholdes samtidigt (2 uger øremærket hver forælder)

10 uger

-

Forældreorlov (efter 10 uger fra fødsel og indtil 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse)

14 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

22 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

18 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

18 uger (hvoraf 9 uger er øremærket)

36 (hvoraf 9 uger er øremærket)

-

Gældende regler for børn født fra1. januar 2024Graviditetsorlov/(Adoptanter, hvis barn er i udlandet: Før formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt)

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

-

Barselsorlov (og pligtorlov) indenfor de første 10 uger efter fødsel

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Overtage 8 uger fra en beskæftiget mor, som genoptager arbejdet på fuld tid.

Forældreorlov (efter 10 uger fra fødsel og indtil 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse)

Uændret

Uændret

Uændret

Uændret

Mor: 36 uger, som kan overdrages til nærtstående familiemedlem (27, hvis lønmodtager)

Overtage 8 uger fra en beskæftiget mor, som genoptager arbejdet på fuld tid.

*Særligt for ikke-samboende forældre eller soloforældre

For så vidt angår forældreorlov til forældre, der ikke bor sammen eller familier med kun én forælder (soloforældre), lægges 13 uger oveni forældreorloven til den forælder, som barnet bor hos. Hvis denne forælder har eneforældremyndigheden over barnet, har forælderen herudover ret til yderligere 9 uger. Den anden forælder får 9 uger i alt (svarende til den øremærkede orlov).


Fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 får sociale forældre mulighed for at overtage op til 16 uger fra en beskæftiget mor, som genoptager arbejdet på fuld tid. En social forælder er ifølge lovgivning en af følgende:

  • Den retlige forælders ægtefælle

  • Den retlige forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år

  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet

  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet


Fra 1. maj 2024

Et flertal i Folketinget har aftalt, at forældre til tvillinger født fra den 1. maj 2024 får ret til 26 ugers ekstra orlovsuger med barselsdagpenge. Dette har allerede været gældende for forældre til flerlinger født fra 1. januar 2023.


Underretning, udskydelse, hospitalsindlæggelse, indtrædelse, overdragelse af uger m.v.

Herudover gælder forskellige andre bestemmelser i forhold til hvornår arbejdsgiver skal underrettes om orlov, eller rettigheder til udskydelse, hospitalsindlæggelse, indtrædelse i den anden forælders orlov, overdragelse af uger, ændringer samt retten til barselsdagpenge, løn i forbindelse med barsel m.v., hvilket kan rådgives om i konkrete sager.


Vær opmærksomme på overenskomstforhold

Hvis I har tiltrådt en overenskomst, kan der i de enkelte overenskomster være yderligere regler for barsel, som I skal tage højde for.


Hvis I har spørgsmål til ovenstående, til barselsreglerne i øvrigt, eller behøver hjælp til at udarbejde en barselspolitik, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk.


barselsregler

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page